Disclaimer

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van deze website kunnen Sdu uitgevers b.v.* en Indicator BV, hierna te noemen Sdu/Indicator BV, geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, tengevolge van eventuele fouten of vergissingen. Dit geldt zowel ten aanzien van de eigen content als ten aanzien van de aangeboden content die afkomstig is van derden.

Inhoud en Disclaimer

 • Zowel de Website als de Inhoud ervan kunnen worden aangepast zonder voorafgaande inkennisstelling. Nieuwe Inhoud kan toegevoegd worden en bestaande Inhoud kan geactualiseerd, aangepast en/of verwijderd worden zonder voorafgaande inkennisstelling.
 • De Website en de Inhoud ervan moet gebruikt worden als referentie en leidraad. De Inhoud kan in geen geval beschouwd worden als vervanging van professioneel advies of van een professionele beoordeling of van juridisch advies of enige andere vorm van advies in specifieke omstandigheden.
 • Alle mogelijke inspanningen worden gedaan om de Website en de Inhoud ervan up-to-date te houden, maar de Gebruiker wordt niettemin aangeraden om een onafhankelijke controle uit te oefenen of advies in te winnen voordat hij vertrouwt op welke aard van informatie dan ook in omstandigheden waarin de Gebruiker een verlies of schade kan lijden.

Aansprakelijkheid van de Uitgever en vrijwaring

 • Voor de verstrekte informatie baseren de auteurs en de redactie van Sdu/Indicator BV zich op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyses. De Uitgever, noch de (hoofd)redacteur, noch de auteur kan echter aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid, de betrouwbaarheid en de volledigheid van de Website en de Inhoud ervan. Voor de Inhoud met een actualiteitsgehalte moet de Gebruiker rekening houden met de publicatiedatum.
 • De aansprakelijkheid van de Uitgever, de auteurs, de redactie of andere werknemers van de Uitgever voor schade - waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door de Uitgever uitgegeven informatie (in de meest ruime zin des woords) - die de Wederpartij lijdt doordat de Uitgever tekortschiet in de nakoming van een overeenkomst of in verband met de uitvoering van een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten.
 • De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Uitgever of diens bedrijfsleiding. De aansprakelijkheid voor zulke schade is beperkt tot aansprakelijkheid voor directe schade aan zaken (computerprogramma's en gegevensbestanden daaronder begrepen) en directe schade door dood of letsel en voorts beperkt tot de factuurwaarde of, indien sprake is van een duurovereenkomst, de vergoeding die de Gebruiker de laatste maand heeft betaald.
 • De Uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen, onderbrekingen of fouten door welke oorzaak ook in het elektronisch ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan. De Uitgever zal zich inspannen om de continuïteit bij het ter beschikking stellen van de Website en de Inhoud ervan te realiseren en om problemen zo snel mogelijk op te lossen. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie.

Intellectueel eigendomsrecht

 • Alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom (zowel in elektronische als in geprinte versie) behoren toe aan de Uitgever. De Gebruiker verwerft geen eigendomsrecht op de Website en/of op de Inhoud ervan en mag door het gebruik ervan, tenzij zoals uitdrukkelijk vermeld in deze voorwaarden, geen inbreuk plegen op het auteursrecht en op de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom.
 • Het is verboden om als Gebruiker de vermelde gegevens met betrekking tot auteursrechten en copyright en/of logo's, titels of welke andere identificatiegegevens dan ook, zowel op elektronische als geprinte wijze gebruikte Inhoud van de Website, te wijzigen of te verwijderen.
 • De Gebruiker verwerft geen eigendomsrecht en geen intellectueel eigendomsrecht op de website of de inhoud ervan.

Gebruiksrecht en beperkingen in gebruik

Door het nemen van een abonnement op de Website verleent de Uitgever de Gebruiker het recht:

 • de Inhoud op het beeldscherm te raadplegen en te gebruiken;
 • bepaalde delen van de Inhoud te printen;
 • bepaalde delen van de Inhoud in elektronische vorm of als geprinte versie te bewaren voor eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten.

De Gebruiker mag niet:

 • de Website en de Inhoud zodanig gebruiken dat dit een inbreuk vormt op het auteursrecht van de Uitgever /of de overige wetgeving inzake intellectuele eigendom;
 • een veelvoud van afdrukken of kopieën maken van de Inhoud om die te verstrekken aan derden;
 • de Website en de Inhoud ervan doorverkopen aan derden of er anderszins commercieel gebruik van maken;
 • de Inhoud downloaden, opslaan, vermenigvuldigen, overdragen, exploiteren, verspreiden en gebruiken voor commerciële en andere doeleinden dan toegestaan in punt 1.

Toegang tot de Website en de Inhoud

 • Alleen als betalende abonnee heeft u het recht om gebruik te maken van de Website en de Inhoud.
 • U moet erop toezien dat uitsluitend geregistreerde abonnees toegang hebben tot de Website en de Inhoud.
 • Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zijn strikt persoonlijk. U mag die dan ook niet ter beschikking stellen aan derden. Als de Uitgever vermoedt dat uw gebruikersnaam en uw wachtwoord gebruikt worden door iemand anders dan uzelf, dan kan uw gebruiksrecht worden beëindigd.
 • Uw gebruiksrecht kan ook worden beëindigd door de Uitgever als, op basis van gegronde vermoedens, blijkt dat u inbreuk pleegt op de algemene voorwaarden.

Het leggen van linken

Als u een link wilt leggen naar de Website of naar de Inhoud, geldt het volgende.

Een website of dienst die linkt naar deze Website:

 • mag het logo van website Schenken, erven en meer gebruiken. Neem contact op met onze webmaster via e-mail (webmaster@indicator.com) als u vragen heeft of als u meer informatie wenst over het creëren van een link naar deze website;
 • mag het logo op geen enkele wijze vervormen, aanpassen of van grootte veranderen;
 • mag op geen enkele manier de schijn opwekken dat, bijvoorbeeld door het overnemen van een logo, Sdu/Indicator BV deze website of dienst aanbeveelt;
 • mag op geen enkele manier de relatie met Sdu/Indicator BV onjuist voorstellen of onjuiste informatie verspreiden over Sdu/Indicator BV;
 • mag geen website of dienst zijn die inbreuk pleegt op de intellectuele rechten of andere rechten van welke (rechts)persoon dan ook of die niet voldoet aan de gangbare wetten en regelgeving;
 • mag geen website zijn die inhoudelijk als beledigend en/of aanstootgevend geïnterpreteerd kan worden.

Sdu/Indicator BV behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor te eisen dat elke link die inbreuk pleegt op de bovenstaande voorwaarden onmiddellijk verwijderd wordt en verder om welke actie dan ook te ondernemen, inclusief gerechtelijke stappen, die zij noodzakelijk acht.

Een link naar een andere website vanaf Schenken, erven en meer:

 • Het is mogelijk dat de Website of de Inhoud ervan een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de Gebruiker. Deze link is puur informatief en de Uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan gemaakt zou kunnen worden.

Wij verwerken uw gegevens voor de uitvoering van de zakelijk (abonnements)overeenkomst en omdat wij u graag op de hoogte houden van nieuwe, voor u relevante uitgaven van Sdu/Indicator BV en andere zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in ons Privacy & cookies statement.

Op al onze overeenkomsten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

* Sdu Uitgevers werkt met de volgende merknamen: Sdu Information Solutions, re.Public, Academic Service, Automatisering Gids, Cobouw, de Architect, NBD, Vastgoedmarkt en SC.