Nieuws toegevoegd op 19.09.2018

Laatste nieuws

Prinsjesdag 2018 - Internationale en overige maatregelen

Op 18 september heeft het kabinet-Rutte III de miljoenennota gepresenteerd. Door middel van een aantal nieuwsflitsen informeren we u over de onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. In deze nieuwsflits aandacht voor het Belastingplan 2019 v.w.b. internationale en overige maatregelen.

Afschaffing dividendbelasting

Voorgesteld is om met ingang van 1 januari 2020 de dividendbelasting af te schaffen. Tegelijkertijd wordt er een bronbelasting ingevoerd op dividenduitkeringen naar laagbelastende landen en in misbruiksituaties. Het tarief van de bronbelasting zal gelijk zijn aan dat van de vennootschapsbelasting: 23,9% in 2020.

Controlled foreign companies

Het kabinet wil een antimisbruikmaatregel invoeren voor ‘controlled foreign companies’ (CFC’s). Daarvan kan sprake zijn als een Vpb-lichaam een (in)direct belang van meer dan 50% in een ander lichaam houdt of een vaste inrichting heeft. Het andere lichaam of de vaste inrichting moet dan zijn gevestigd in een staat die de winst van lichamen niet belast of tegen een tarief van minder dan 7%, of in een staat die is opgenomen op een lijst van niet-meewerkende rechtsgebieden. De antimisbruikmaatregel komt erop neer dat renten, dividenden en royalty’s van de CFC’s als besmette voordelen worden aangemerkt en zodoende tot de winst van de Nederlandse houdstervennootschap kunnen worden gerekend.

OVERIGE MAATREGELEN

Aanpassing regeling belastingrente

Belastingrente wordt in principe alleen in rekening gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang duurt. Een tijdig en correct ingediende aangifte voorkomt dat er belastingrente moet worden betaald. Voor de inkomsten- en erfbelasting was dit niet vastgelegd, maar handelde de Belastingdienst wel dienovereenkomstig. Deze praktijk wordt nu omgezet in wetgeving.

Aanpassing energiebelasting

Het reguliere tarief van de eerste schijf in de energiebelasting voor aardgas wordt per 1 januari 2019 met € 0,03 per m3 verhoogd en het tarief voor de glastuinbouw in de eerste schijf voor aardgas met € 0,482 per m3. Het tarief van de eerste schijf voor elektriciteit wordt verlaagd met € 0,72 per kWh. 

Vermindering energiebelasting omlaag

Het kabinet stelt voor de belastingvermindering in de energiebelasting met € 51,- te verlagen, van € 308,54 naar € 257,54. De belastingvermindering is een vast bedrag dat per aansluiting in mindering wordt gebracht op de voor de levering van elektriciteit verschuldigde energiebelasting.

Kansspelbelasting

Het tarief van de kansspelbelasting is in 2018 tijdelijk verhoogd naar 30,1%. Vanaf 1 januari 2019 bedraagt het tarief weer 29%.

Zwangerschap en pensioenopbouw

De wetgeving wordt aangepast om het mogelijk te maken dat de pensioenopbouw in een periode van afwezigheid wegens zwangerschap of bevalling bij zelfstandige beroepsbeoefenaren gewoon doorloopt. Nu geldt voor zelfstandige beroepsbeoefenaren die verplicht deelnemen in een pensioenregeling nog dat de pensioenopbouw wordt stopgezet.

Vrijstelling pleegvergoeding

De vrijstelling van inkomstenbelasting voor pleegvergoedingen wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2020. Het kabinet verwacht dat de vrijstelling daarna structureel wordt doorgevoerd, zodat er niet langer een einddatum is.

© Indicator BV • Schootense Dreef 31 • 5708 HZ Helmond • KvK-nummer: 17085336 • Tel.: 0492 - 59 31 31 • Fax: 040 - 711 17 00 • www.indicator.nlklantenservice@indicator.nl